Maven -> com.github.axet.play -> libvlc-linux-x86 -> 2.0.5-1 libvlc maven依赖

com.github.axet.play/libvlc-linux-x86/2.0.5-1 libvlc maven依赖

libvlc - linux x32 natives

Jar包 Maven中央仓库下载libvlc-linux-x86-2.0.5-1.jar   |   下载libvlc-linux-x86-2.0.5-1.jar源码
被引用次数 0 查看其它版本
POM文件 查看
最近更新时间 2012-12-25 05:51:21
项目主页 https://github.com/axet/play
源码位置 https://github.com/axet/play
开源协议 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 3.0

com.github.axet.play/libvlc-linux-x86/ Maven依赖写法

com.github.axet.play/libvlc-linux-x86/2.0.5-1 未依赖任何jar包
com.github.axet.play/libvlc-linux-x86/2.0.5-1没有被maven中央仓库的任何jar包依赖!

项目开发人员:

更多